لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1- میشه این سوال روبرام حل کنید؟!
درس: فیزیک
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۰۳:۵۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
2- هوای داخل یک مخزن فلزی به حجم 40 لیتر، دارای فشار  و دمای  است. مقداری از هوای این مخزن را خارج می کنیم، تا فشارگاز باقی مانده به  و دمای آن به  برسد. حجم هوای خارج شده از مخزن در فشار  و دمای  چند لیتر است؟

درس: فیزیک
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۵:۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
3- مفهوم کدام گزینه نادرست است؟
 
درس: ادبیات و زبان فارسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۰۴:۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
4- One odd out.
درس: زبان انگلیسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۱:۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
5- اگر a و b اعداد مثبت باشند، کدام یک از نامساوی های زیر درست است؟
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۰:۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
6- اگر  تعداد مقدارهای متمایز  که در معادلۀ  صدق می‌کند برابر است با: 
(مسابقات ریاضی آمریکا)
 
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۴:۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
7- مقدار عددی عبارت  چقدر است؟ ( علامت جزء صحیح است.)

درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۱:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
8- آرایه های درج شده در برابر همه ی گزینه ها درست است، به جز ............. .
درس: ادبیات و زبان فارسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
9- قافیه ی کدام بیت «مشتق» است؟
درس: ادبیات و زبان فارسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
10- اگر بخواهیم ابیات زیر را به لحاظ دارا بودن آرایه های «پارادوکس - اغراق - مجاز - تلمیح - واج آرایی» مرتب کنیم، کدام ترتیب درست است؟
الف: خاموش نشاید شدن از ناله ی شبگیر / زیرا که کم از مرغ خوش الحان نتوان بود
ب: دریاب که سیلاب سرشکم بشد از سر / پیوسته چنین غرقه ی طوفان نتوان بود
ج: بی رایحه ی زلف تو در فصل بهاران / از باد هوا خادم ریحان نتوان بود
د: تا خرقه به خون دل پیمانه نشویی / با پیر مغان بر سر پیمان نتوان بود
هـ: ور در سر آن زلف پریشان رودم دل / از بهر دل خسته پریشان نتوان بود
و: «خواجو» چه نشینی که گر ایوب صبوری / چندین همه در محنت کرمان نتوان بود
درس: ادبیات و زبان فارسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
11- مجموع سه جمله ی متوالی از یک دنباله ی حسابی نزولی 30 و حاصل ضرب آن ها 910 است. قدر نسبت دنباله برابر است با:
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۴:۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
12- در دنباله ی بازگشتی  ، نسبت جمله ی چهارم به جمله ی اول برابر است با:
 
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۵:۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
13- در دنباله‌ی حسابی ، مجموع چهار جمله‌ی چهارم چه قدر از مجموع چهار جمله‌ی دوم بیشتر است؟

درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۵:۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
14- کدام گزینه، عبارت زیرا را به نادرستی تکمیل می کند؟
«همه سلول های زنده،.............»
 
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۸:۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
15- در یک سلول بافت پیوندی سست انسان، لیپیدهای غشایی که در مجاورت .................. قرار دارند، می توانند ................
 
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۰۰:۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
16- برد تابع  با شرط  برابر کدام است؟

درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶