لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1- در یک دنباله هندسی با قدرنسبت، مجموع شش جمله اول چند برابر مجموع سه جمله اول است؟
 
درس: حسابان
پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۹:۵۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
2- در یک دنباله ی حسابی غیرثابت  است. مقدار  کدام است؟ ( جمله ی عمومی و  مجموع n جمله ی اول دنباله است.)

درس: حسابان
پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۹:۵۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
3- مقدار عددی عبارت  چقدر است؟ ( علامت جزء صحیح است.)

درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۱:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
4- آرایه های درج شده در برابر همه ی گزینه ها درست است، به جز ............. .
درس: ادبیات و زبان فارسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
5- قافیه ی کدام بیت «مشتق» است؟
درس: ادبیات و زبان فارسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
6- اگر بخواهیم ابیات زیر را به لحاظ دارا بودن آرایه های «پارادوکس - اغراق - مجاز - تلمیح - واج آرایی» مرتب کنیم، کدام ترتیب درست است؟
الف: خاموش نشاید شدن از ناله ی شبگیر / زیرا که کم از مرغ خوش الحان نتوان بود
ب: دریاب که سیلاب سرشکم بشد از سر / پیوسته چنین غرقه ی طوفان نتوان بود
ج: بی رایحه ی زلف تو در فصل بهاران / از باد هوا خادم ریحان نتوان بود
د: تا خرقه به خون دل پیمانه نشویی / با پیر مغان بر سر پیمان نتوان بود
هـ: ور در سر آن زلف پریشان رودم دل / از بهر دل خسته پریشان نتوان بود
و: «خواجو» چه نشینی که گر ایوب صبوری / چندین همه در محنت کرمان نتوان بود
درس: ادبیات و زبان فارسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
7- اگر، مجموعه برابر کدام است؟

درس: آمار و احتمال
پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۰:۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
8- تعدادی توپ روی یک خط مستقیم و به فاصله ی ۲ متر از هم قرار دارند. فاصله ی توپ اول تا سبد ۲ متر است (شکل زیر). دونده ای باید از کنار سبد شروع کرده. هر توپ را برداشته به سبد بیندازد و مجدداً به طرف توپ بعدی بدود و آن را تا سبد حمل کند و به داخل آن بیندازد. اگر این دونده در مجموع ۴۸۰ متر دویده باشد، او چند توپ در سبد انداخته است؟


درس: حسابان
پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
9- در شکل مقابل، بزرگی میدان مغناطیسی یکنواخت برابر 2 میلی تسلا و سطح قاب، عمود بر میدان است. اگر میله ی CD به طول  باتندی ثابت  در جهت نشان داده شده حرکت کند،  چند ولت است؟

 
درس: فیزیک
پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰