لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1- از بیت «هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا؟» کدام موضوع دریافت میگردد؟
درس: دین و زندگی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۰۵:۵۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
2- در بررسی همزمان یک صفت وابسته به X و 3آللی و یک صفت مستقل از جنس و ۴ آللی، چند نوع ژنوتیپ در جمعیت مردها دیده می شود؟
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
3- نمودار تابع در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع  کدام گزینه است؟


درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
4- کدام گزینه در مورد رنگ کاغذ پی اچ در محیط های اسیدی و بازی، نادرست است؟
درس: شیمی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
5- مقدار عددی عبارت  چقدر است؟ ( علامت جزء صحیح است.)

درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۱:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
6- آرایه های درج شده در برابر همه ی گزینه ها درست است، به جز ............. .
درس: ادبیات و زبان فارسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
7- قافیه ی کدام بیت «مشتق» است؟
درس: ادبیات و زبان فارسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
8- اگر بخواهیم ابیات زیر را به لحاظ دارا بودن آرایه های «پارادوکس - اغراق - مجاز - تلمیح - واج آرایی» مرتب کنیم، کدام ترتیب درست است؟
الف: خاموش نشاید شدن از ناله ی شبگیر / زیرا که کم از مرغ خوش الحان نتوان بود
ب: دریاب که سیلاب سرشکم بشد از سر / پیوسته چنین غرقه ی طوفان نتوان بود
ج: بی رایحه ی زلف تو در فصل بهاران / از باد هوا خادم ریحان نتوان بود
د: تا خرقه به خون دل پیمانه نشویی / با پیر مغان بر سر پیمان نتوان بود
هـ: ور در سر آن زلف پریشان رودم دل / از بهر دل خسته پریشان نتوان بود
و: «خواجو» چه نشینی که گر ایوب صبوری / چندین همه در محنت کرمان نتوان بود
درس: ادبیات و زبان فارسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
9- کدام گزینه عبارت مقابل را همواره به درستی کامل می کند؟
«در مرحله آغاز ..................................... مرحله طویل شدن ترجمه، ........... .»
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
10- چند مورد از موارد زیر عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟
 «در فرایند رونویسی .......................................... فرایند همانندسازی، ...................................»
الف - همانند - بین بازهای آدنین و یوراسیل پیوند هیدروژنی تشکیل می شود
ب - همانند - پیوندهای هیدروژنی بین باز آدنین و باز تیمین شکسته می شود
ج - برخلاف - با عملکرد نوعی آنزیم تعدادی پیوند فسفودی استر تشکیل می شود
د- برخلاف - یک نوع آنزیم، پیوند هیدروژنی را شکسته و پیوند فسفودی استر را تشکیل می دهد
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
11- در انسان .....................، می تواند ..................
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
12- اگر و توابعی نزولی با دامنه باشند، کدام تابع صعودی است؟

درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹