لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1- در بررسی همزمان یک صفت وابسته به X و 3آللی و یک صفت مستقل از جنس و ۴ آللی، چند نوع ژنوتیپ در جمعیت مردها دیده می شود؟
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
2- کدام گزینه عبارت مقابل را همواره به درستی کامل می کند؟
«در مرحله آغاز ..................................... مرحله طویل شدن ترجمه، ........... .»
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
3- چند مورد از موارد زیر عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟
 «در فرایند رونویسی .......................................... فرایند همانندسازی، ...................................»
الف - همانند - بین بازهای آدنین و یوراسیل پیوند هیدروژنی تشکیل می شود
ب - همانند - پیوندهای هیدروژنی بین باز آدنین و باز تیمین شکسته می شود
ج - برخلاف - با عملکرد نوعی آنزیم تعدادی پیوند فسفودی استر تشکیل می شود
د- برخلاف - یک نوع آنزیم، پیوند هیدروژنی را شکسته و پیوند فسفودی استر را تشکیل می دهد
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
4- در انسان .....................، می تواند ..................
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
5- کدام گزینه، عبارت زیرا را به نادرستی تکمیل می کند؟
«همه سلول های زنده،.............»
 
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۸:۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
6- در یک سلول بافت پیوندی سست انسان، لیپیدهای غشایی که در مجاورت .................. قرار دارند، می توانند ................
 
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۰۰:۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷