لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1- نمودار تابع در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع  کدام گزینه است؟


درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
2- اگر a و b اعداد مثبت باشند، کدام یک از نامساوی های زیر درست است؟
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۰:۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
3- اگر  تعداد مقدارهای متمایز  که در معادلۀ  صدق می‌کند برابر است با: 
(مسابقات ریاضی آمریکا)
 
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۴:۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
4- مقدار عددی عبارت  چقدر است؟ ( علامت جزء صحیح است.)

درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۱:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
5- مجموع سه جمله ی متوالی از یک دنباله ی حسابی نزولی 30 و حاصل ضرب آن ها 910 است. قدر نسبت دنباله برابر است با:
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۴:۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
6- در دنباله ی بازگشتی  ، نسبت جمله ی چهارم به جمله ی اول برابر است با:
 
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۵:۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
7- در دنباله‌ی حسابی ، مجموع چهار جمله‌ی چهارم چه قدر از مجموع چهار جمله‌ی دوم بیشتر است؟

درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۵:۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
8- اگر و توابعی نزولی با دامنه باشند، کدام تابع صعودی است؟

درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
9- برد تابع  با شرط  برابر کدام است؟

درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
10- در هر مرحله 4خانه از جدول روبرو انتخاب می‌‌کنیم به طوری که از هیچ سطر یا ستونی 2خانه انتخاب نشده باشد. عددهای هر خانه را یک واحد اضافه یا از هر یک یک واحد کم می‌‌کنیم. با این روش به کدام یک از جدول‌‌ها‌‌ی زیر می‌‌توان رسید؟ 

 
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: هفتم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۴:۴۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱