لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1- در شکل مقابل، بزرگی میدان مغناطیسی یکنواخت برابر 2 میلی تسلا و سطح قاب، عمود بر میدان است. اگر میله ی CD به طول  باتندی ثابت  در جهت نشان داده شده حرکت کند،  چند ولت است؟

 
درس: فیزیک
پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰