لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1- کدام گزینه عبارت مقابل را همواره به درستی کامل می کند؟
«در مرحله آغاز ..................................... مرحله طویل شدن ترجمه، ........... .»
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
2- در یک سلول بافت پیوندی سست انسان، لیپیدهای غشایی که در مجاورت .................. قرار دارند، می توانند ................
 
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۰۰:۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷