لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1- میشه این سوال روبرام حل کنید؟!
درس: فیزیک
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۲:۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
2- هوای داخل یک مخزن فلزی به حجم 40 لیتر، دارای فشار  و دمای  است. مقداری از هوای این مخزن را خارج می کنیم، تا فشارگاز باقی مانده به  و دمای آن به  برسد. حجم هوای خارج شده از مخزن در فشار  و دمای  چند لیتر است؟

درس: فیزیک
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۵:۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
3- از بیت «هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا؟» کدام موضوع دریافت میگردد؟
درس: دین و زندگی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۰۵:۵۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
4- مفهوم کدام گزینه نادرست است؟
 
درس: ادبیات و زبان فارسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۰۴:۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
5- One odd out.
درس: زبان انگلیسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۱:۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
6-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۰۸:۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
7-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۱:۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
8-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۱:۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
9-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۹:۵۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
10-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۴:۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
11-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۰:۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
12-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۹:۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
13-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۸:۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
14-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۸:۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
15- سلام من این سوال رو قبلا کرده بودم..ولی قانع نشدم...!؟؟من اون راه حلی که گفتید رورفتم اما ...
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۵:۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
16-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۱:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
17- در بررسی همزمان یک صفت وابسته به X و 3آللی و یک صفت مستقل از جنس و ۴ آللی، چند نوع ژنوتیپ در جمعیت مردها دیده می شود؟
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
18-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۲:۵۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
19-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۲:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
20-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۰:۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰