لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۰۸:۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
2-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۱:۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
3-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۱:۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
4-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۹:۵۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
5-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۴:۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
6-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۰:۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
7-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۹:۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
8-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۸:۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
9-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۸:۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
10- سلام من این سوال رو قبلا کرده بودم..ولی قانع نشدم...!؟؟من اون راه حلی که گفتید رورفتم اما ...
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۵:۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
11-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۱:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
12-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۲:۵۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
13-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۲:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
14-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۰:۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
15- سلام
برای اثبات این مسئله ما هر cis رو در مقدار اندیس z اون ضرب میکنیم به جز جمله آخر
چرا؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۰:۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
16-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۳:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
17-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
18-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۰:۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
19-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۲:۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
20- سلام
این سوال تا قسمتی که حل کردم درسته؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۰۹:۵۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹