لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1- کدام گزینه، عبارت زیرا را به نادرستی تکمیل می کند؟
«همه سلول های زنده،.............»
 
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۸:۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
2- در یک سلول بافت پیوندی سست انسان، لیپیدهای غشایی که در مجاورت .................. قرار دارند، می توانند ................
 
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۰۰:۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
3- تعدادی توپ روی یک خط مستقیم و به فاصله ی ۲ متر از هم قرار دارند. فاصله ی توپ اول تا سبد ۲ متر است (شکل زیر). دونده ای باید از کنار سبد شروع کرده. هر توپ را برداشته به سبد بیندازد و مجدداً به طرف توپ بعدی بدود و آن را تا سبد حمل کند و به داخل آن بیندازد. اگر این دونده در مجموع ۴۸۰ متر دویده باشد، او چند توپ در سبد انداخته است؟


درس: حسابان
پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
4- اگر و توابعی نزولی با دامنه باشند، کدام تابع صعودی است؟

درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
5- برد تابع  با شرط  برابر کدام است؟

درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
6- در هر مرحله 4خانه از جدول روبرو انتخاب می‌‌کنیم به طوری که از هیچ سطر یا ستونی 2خانه انتخاب نشده باشد. عددهای هر خانه را یک واحد اضافه یا از هر یک یک واحد کم می‌‌کنیم. با این روش به کدام یک از جدول‌‌ها‌‌ی زیر می‌‌توان رسید؟ 

 
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: هفتم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۴:۴۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
7- در شکل مقابل، بزرگی میدان مغناطیسی یکنواخت برابر 2 میلی تسلا و سطح قاب، عمود بر میدان است. اگر میله ی CD به طول  باتندی ثابت  در جهت نشان داده شده حرکت کند،  چند ولت است؟

 
درس: فیزیک
پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰