معمای شماره 87


راهنما
دعوت دوستان
«جزیره رویاها»
جزیره ای به نام جزیره رویاها وجود دارد، ساکنان این جزیره خوابهای روشن می بینند. در واقع افکارشان در خواب به همان روشنی افکارشان در بیداری است. از این گذشته، رویدادهای زندگی آنها در خواب مانند رویدادهای زندگی آنها در بیداری دارای تسلسل از یک شب به شب دیگر است، از این رو برخی از مردمان این جزیره گاهی در یک آن نمی دانند که خوابند یا بیدار.
مردمان این جزیره بر دو نوعند: روزبین و شب بین. روزبینان به هنگام بیداری همه باورهایشان درست و به هنگام خواب همه باورهایشان نادرست است. اما شب بینان به هنگام بیداری همه باورهایشان نادرست و به هنگام خواب همه باورهایشان درست است.
سوال: به نظر شما قوانین زیر در این جزیره صدق می کند؟ دلایل خود را بفرستید.
قانون 1: هر فرد جزیره در حالت بیداری عقیده دارد که روزبین است.
قانون 2: هر فرد جزیره در حالت خواب عقیده دارد که شب بین است.
قانون 3: افراد روزبین همیشه عقیده دارند که بیدارند.
قانون 4: افراد شب بین همیشه عقیده دارند که خوابند.

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

برنده مسابقهنازنین زهرا تمنانلو

نازنین زهرا تمنانلو

برنده مسابقهنگار پوراحمدی

نگار پوراحمدی

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
۱.بله درسته چون اگر شب بین هم باشد اشتباه می گوید و می گوید روز بین است روز بینان هم که درست می گویند
۲.اگر که نکته انحرافی نداشته باشد مثلا این چون خوابه نمیشه عقیده داشته باشه درست هست
چون عقیده شب بینا که درسته و روزبینا هم به اشتباه می گویند
۳.بله درسته چون در روز که روزبینه و درست حرف میزنه و شب هم که عقیده اشتباهی داره
۴.به چون شبا که میخوابن و روز ها هم عقیده اشتباه دارند

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🥇🤩✌

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
پاسخ من

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت بخیر⭐😍✌

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

قانون اول : صدق میکند چون که روزبینان که عقیده شان در بیداری صحیح است میگویند روز بین هستند و اما شب بینان که در هنگام بیداری عقیده اشتباهی دارند هم وقتی میگویند روزبین هستند یعنی عقیده شان اشتباه هست چون انها در اصل شب بین هستند .

قانون دوم : صدق میکند چون که شب بینان که در حالت خوابیده عقیدشان درست است وقتی میگویند شب بین هستند عقیدشان در خواب صحیح است اما روز بینان که در حالت خوابیده است که عقیده شان صحیح نیست در نتیجه اگر بگویند شب بین هستند عقیدشان صحیح نیست

قانون سوم : صدق نمیکند خود سوال گفته که برخی از مردمان این جزیره گاهی در یک آن نمیدانند که خوابند یابیدار پس نمیتوان از کلمه همیشه استفاده کرد.

قانون چهارم : صدق نمیکند خود سوال گفته که برخی از مردمان این جزیره گاهی در یک آن نمیدانند که خوابند یابیدار پس نمیتوان از کلمه همیشه استفاده کرد.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مجدد تلاش کنید؛منظور از اون قسمت از متن سوال که گفته گاهی در یک آن نمیدانند که خوابند یا بیدار این نیست که خودشون نمیدونن که خوابن یا بیدار بلکه گاهی خودشون عقیده دارند و فکر می کنند که میدونن ولی در واقعیت اشتباه میکنن مثلا ممکنه در یک آن فردx عقیده داشته باشه که خوابه اما در واقیعت بیدار باشه و عقیدش اشتباه باشه ولی خودش ندونه که عقیدش اشتباهه

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
فکر کنم همه قانون ها درسته

🌈دلیل درستی قانون ۱:
چون روزبین ها در حالت بیداری عقیده های درست دارند پس میگویند روزبین هستند
اما شب بین ها که در بیداری عقیده های نادرست دارند پس باز هم می گویند روز بین هستند

🌈دلیل درستی قانون ۲:
چون روزبین ها در حالت خواب عقیده های نادرست دارند پس میگویند شب بین هستند
و شب بین ها که در خواب عقیده های درست دارند می گویند شب بین هستند

🌈دلیل درستی قانون ۳:
روز بین ها در بیداری عقیده درست دارند پس میگویند بیدارند
و خواب هم که عقیده نادرست دارند باز هم می گویند بیدارند

🌈دلیل درستی قانون ۴:
شب بین ها در بیداری عقیده نادرست دارند و میگویند خوابند
و در خواب هم که عقیده درست دارند می گویند خوابند

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام😻💐✌

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام به نظرم قوانین صدق میکنه
در قانون1و2 شب بین ها در روز باور اشتباه دارند و روز بین ها درست که صدق میکنه
و در قانون 3و4 روز بین ها چون در شب باور اشتباه دارند و و روز ها درست است . شب بین ها در شب باور درست دارند و در روز باور اشتباه پس این قوانین صدق میکنه

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام💐✌⭐

نگار پوراحمدی  نگار پوراحمدی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
پاسخ :
به نظر من خیر زیرا در قانون 1 گفته شده :( هر فرد جزیره در حالت بیداری عقیده دارند که روز بین هستند). که این غلط است زیرا هر فرد روز بین در حالت بیداری عقیده دارد که باور هایش درست است.
و در قانون 2 گفته شده است :( هر فرد جزیره در حالت خواب عقیده دارد که شب بین است). که این غلط است زیرا هر فرد شب بین عقیده دارد که باور هایش در خواب درست است.
و در قانون 3 گفته شده است :( افراد روز بین همیشه عقیده دارند که بیدارند). که این غلط است انها عقیده دارند در بیداری باور هایشان درست است نه اینکه همیشه بیدار باشند.
در قانون 4 گفته شده است :( افراد شب بین همیشه عقیده دارند که خوابند). که این غلط است انها عقیده دارند در خواب باورهایشان درست است نه اینکه همیشه خواب باشند.
در نتیجه پاسخ میشود خیر.
پاسخ اخر= خیر

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام نه متاسفانه؛مجدد تلاش کنید

رویا بلوچی  رویا بلوچی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر.
پاسخ من :
قوانین نادرست هستند چون این مردم گاهی نمی دانند که خوابند یا بیدار و تشخیص این موضوع و اینکه روزبین یا شب بین هستند برایشان دشوار است.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت بخیر
پاسخی که به خانم محمودیان داده شده رو بررسی کنید و مجدد تلاش کنید

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

قانون 1 درست : چون روز بینان در بیداری باورشان درست پس روزبین هستند و شب بینان در بیداری باورشان غلط پس فکر می کنند روز بین هستند.
قانون 2 درست : چون روز بینان در خواب باورشان غلط پس فکر می کنند شب بین هستند و شب بینان در خواب باورشان درست پس شب بین هستند.
قانون 3 درست : روز بینان در بیداری باورشان درست است پس بیدارند و در خواب باورشان غلط است پس فکر می کنند بیدار هستند.
قانون 4 درست : شب بینان در بیداری باورشان غلط پس فکرمی کنند خوابند و در خواب باورشان درست و فکر می کنند خواب هستند.

تیم پشتیبانی پرگاس

✌⭐💐

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

قانون 1 درست : چون روز بینان در بیداری باورشان درست پس روزبین هستند و شب بینان در بیداری باورشان غلط پس فکر می کنند روز بین هستند.
قانون 2 درست : چون روز بینان در خواب باورشان غلط پس فکر می کنند شب بین هستند و شب بینان در خواب باورشان درست پس شب بین هستند.
قانون 3 درست : روز بینان در بیداری باورشان درست است پس بیدارند و در خواب باورشان غلط است پس فکر می کنند بیدار هستند.
قانون 4 درست : شب بینان در بیداری باورشان غلط پس فکرمی کنند خوابند و در خواب باورشان درست و فکر می کنند خواب هستند.

رویا بلوچی  رویا بلوچی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام ببخشید پاسخ من درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نظر قبلیتون رو پاسخ دادم

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام و عرض ادب
قانون 3 و 4 صادق است چون افراد روز بین همیشه در خواب به غلط باور دارند که بیدارند و در بیداری هم که باورشان درست استپس همیشه عقیده دارند که بیدارند و افراد شب بین عکس این واقعیت است . قانون 1 و 2 هم صادق است چون در حالت بیداری روز بین درست گفته روز بین است و شب بین با باور غلط فکر میکنه روز بین هست پس در بیداری همه فکر میکنند روزبین هستند و عکس این هم یعنی در خواب همه فکر میکنند شب بین هستند .
پس چهارتا قانون در جزیره صدق می کند

تیم پشتیبانی پرگاس

🤩✌⭐

نگار پوراحمدی  نگار پوراحمدی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام مجدد
پاسخ :
قانون 1 و 2 درست است زیرا در حالت بیداری روز بین درست گفته است که روز بین است و شب بین با باور غلط فکر میکند روز بین است پس در بیداری همه فکر میکنند روز بین هستند و بر عکس این هم یعنی در خواب همه فکر میکنند شب بین هستند.
قانون 3 و 4 هم درست است زیرا افراد روز بین همیشه در خواب باور غلط دارند که بیدارند و در بیداری هم که باورشان درست است پس همیشه بیدارند و افراد شب بین بر عکس این واقعیت است.
در نتیجه همه ی قوانین درست است.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام💐✌😻

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

باسلام و عرض ادب واحترام
جواب پرگاس معما:

قانون اول:هرفردجزیره درحالت بیداری عقیده دارد که روزبین است.
(درست است،چون که عقیده افراد روزبین در روز ها درست است،آنها می‌گویند روزبین هستیم و عقیده افراد شب بین در حالت های بیداری اشتباه است قطعا آنها می‌گویند روزبین هستیم.)

قانون دوم: هرفردجزیره درحالت خواب عقیده داردکه شب بین است.
(درست است،چون عقیده افراد شب بین در مواقعی که خواب هستند درست است.آمها می‌گویند شب بین هستیم و عقیده افراد روزبین در در حالت خواب اشتباه است قطعا آنها می‌گویند شب بین هستیم.)

قانون سوم: افرادروزبین همیشه عقیده دارندکه بیدارهستند.
(درست است،چون آنها در روزها عقیده هایشان درست است و عقیده آنها در شب استباه است پس آنها می‌گویند که بیدار هستند.)

قانون چهارم: افرادشب بین همیشه عقیده دارند که خواب هستند.
(درست است،چون افراد شب بین عقیده هایشان در خواب درست است،قطعا می‌گویند خواب هستند ولی در اصل در حالت بیداری عقیده هایشان اشتباه است.پس می‌گویند خواب هستند.)

تیم پشتیبانی پرگاس

😍⭐✌

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون😻✌⭐

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

با سلام به نظر من هر چهار قانون درست هستند زیرا
قانون اول هر فرد بیدار عقیده دارد روز بین است.

خب در این قانون روز بین ها باور درست دارند که قانون صدق میکند و شب بین ها باور غلط که باز هم قانون برایشان صدق میکند
برای قانون دوم نیز به همین صورت است.

قانون سوم روز بین ها روز ها باور درست و شب ها باور غلط دارند که قانون در این جا نیز صدق میکند.
و در قانون چهارم هم به همین صورت برای شب بین ها صدق میکند.

امیدوارم درست بوده باشه 😊


خسته نباشید❤

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون😍✌💐

ارسال دیدگاه