معمای شماره 135


راهنما
دعوت دوستان
هفت سکه داریم که از لحاظ ظاهر هیچ تفاوتی با هم ندارند، ولی می دانیم که 5 سکه حقیقی و 2 سکه تقلبی است. سکه حقیقی 10 گرم و سکه تقلبی 9.8 گرم وزن دارد. به کمک یک ترازو و بدون در دست داشتن هیچ وزنه ای، حداقل چندبار باید آزمایش کرد تا سکه های تقلبی پیدا شود؟

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهالناز دیواندری

الناز دیواندری

برنده مسابقهیگانه سراوانی

یگانه سراوانی

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهعسل دشت بان

عسل دشت بان

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهعلیرضا خالقی

علیرضا خالقی

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهکوثر ابولفضلی

کوثر ابولفضلی

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

برنده مسابقهعارفه چشمی

عارفه چشمی

برنده مسابقهمائده زاهدی

مائده زاهدی

برنده مسابقهمحمد نوری

محمد نوری

برنده مسابقهمهدیه مشکانی

مهدیه مشکانی

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

2 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

الناز دیواندری  الناز دیواندری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

3 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

🥇✌🌹

الناز دیواندری  الناز دیواندری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

2 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ قبلیتون صحیح بود

الناز دیواندری  الناز دیواندری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

5 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
7 ماه پیش
1 0

4?

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

خب من اول ۳ سکه در يک طرف و ۳ سکه در طرف دیگر می گذارم
۱.اگر دو طرف با هم برابر بود نتیجه میگیرم یک سکه تقلبی در هر کفه هستو اون سکه بیرون حقیقی است

۲.اگر یکی سبک تر از دیگری باشد دو حالت دارد
+در آن طرف سبک تر دو سکه تقلبی است
++ در طرف سبک تر یک سکه تقلبی است و آن یکی که بیرون است تقلبی است


برای حالت ۱.یک سکه از یک طرف بر می دارم و دو سکه از طرف دیگر بر میدارم وزن می کنم
یعنی سکه سکه در يک کفه و یک سکه در کفه دیگر اگر دو طرف با هم برابر بود بجای آن سکه که از دو سکه انتخاب کرده بودم آن سکه دیگر را می گذارم و وزن می گیرم اگر با هم برابر بود باز هم نتیجه می گیرم هر سه سکه حقیقی بوده و بعد با سه سکه دیگر اندازه میگیرم اگر آن سه سکه با این سه سکه برابر بودند پس دو تا سکه باقی مانده تقلبی و اگر وزن آن سه سکه دیگر کمتر بود مجدد ۲ حالت دارد یا یکی از سکه های تقلبی بیرون یا هر دو سکه داخل هستند
برای اینکه متوجه بشیم هر دو داخلند یا نه دو سکه را بر می داریم و با دو سکه دیگر که می‌دانیم درستند اندازه میگیریم و معلوم می‌شود آیا از آن دو هست یا نه و اگر کمتر بود یا یکی تقلبی یا هر دو تقلبی و در غیر این صورت ...

یا هم فکر کنم می تونیم

۲ تا از هر کدوم برداریم اگر دو دسته برابر بود در هر دسته یکی تقلبی و یک حقیقی باشه یا هم در هر دسته هر دو حقیقی هستند
برای اثبات اینکه هردو حقیقی و یا یکی تقلبی و یکی حقیقی دو تا مهره از مهره های بیرون بر می داریم
اگر این دو مهره کمتر از دو مهره بیرون بودند پس یک تقلبی و یک حقیقی هستند و بعد یکی از هر دسته را جابه جا می کنیم اگر باز هم برابر بود متوجه میشویم دو مهره یک نوع بودند و یکی از مهره های جابه جا شده را با مهره ی ثابت بوده وزن میکنیم اگر آن مهره ای که جابه جا کرده بودیم وزنش کمتر بوده باشه هر دو مهره ای که جابه جا کردیم تقلبی بودند و بالعکس
اگر باهم برابر بودند پس هردو حقیقی پس ۶ مهره حقیقی ما معلوم می شود که ما شش مهره حقیقی نداریم❌
اگر هم بیشتر بودند هر دو حقیقی و در اینجا هم می فهمیم ۴ تا از حقیقی ها پیدا شده مطمئن میشویم حداقل یکی از آن دوتایی که از بیرو برداشتیم تقلبی بوده
و برای یافتن این که آیا هر دو تقلبی هستند یا یکی از دو مهره داخل وزنه را با یکی از مهره هایی میدونیم حقیقی است وزن می کنیم اگر برابر بود پس دو مهره نهایی تقلبی هستند
و اگر که کمتر بود آن مهر تقلبی و برای پیدا کردن مهره تقلبی دیگر یک از آن دو را با همان مهره ای که فهمیدیم تقلبی است وزن می کنیم اگر بیشتر بود آن مهره دیگر تقلبی و اگر که برابر بود همان مهره تقلبی و دو مهره تقلبی معلوم شد
......
اگر یک دسته از دیگری کمتر بود متوجه می شویم آن دسته ای که کمتر حداقل یک مهره تقلبی دارد
و آن دسته بیشتر هر دو مهره دسته ی دیگر حقیقی هست و بعد دو مهره دیگر از بیرون بر میداریم و با آن دسته ای که فهمیدیم هر دوی آن حقیقی است مقایسه میکنیم اگر برابر بود ۴ مهره حقیقی پیدا کرده ایم (و بعد یکی از این ۴ تا رو با آن یکی باقی مانده مقایسه میکنیم اگر برابر بود دو مهره تقلبی دو مهره باقی مانده هستند و اگر کمتر بود آن مهره تقلبی و یکی از آن دو مهره دیگر تقلبی است و برای اینکه متوجه بشویم کدام یکی را با مهره ای که متوجه شدیم تقلبی است در یک سمت و در سمت دیگر یکی دیگر را با آن مهره ای که می‌دانیم حقیقی است اگر هر دو دسته برابر شد می فهمیم مهره ای که در سمت دیگر گذاشتیم تقلبی بوده و اگر دسته ای که توش یک مهره تقلبی بود کمتر شد می فهمیم که هر دو مهره آن دسته تقلبی) و اگر کمتر بود متوجه میشویم یک مهره تقلبی دارد آن دو دسته کمتر را بر می داریم و در مقابل هم قرار می دهیم ولی وزن نمی کنیم ابتدا دو مهره از هر دسته برداشته و جابه جا می کنیم سپس وزن می کنیم
اگر هردو برابر بود می فهمیم هردو مهره برداشته شده از یک نوع بودند و بعد یکی از مهره های ثابت و یکی از مهره های جابه جا شده را بر میداریم اگر مهره جابه جا شده کمتر بود وزنش دسته مهر های جابه جا شده تقلبی بوده و بالعکس
اما اگر بعد از جابه جا کردن دو مهره یک دسته از دیگری کمتر شد آن دسته کمتر مهره های تقلبی و آن دسته که وزنش بیشتر است مهره حقیقی
تمام😁

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید دقت کنید سوال حداقل تعداد وزن کردن رو خواسته

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

3 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐✌🌹

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

3,بار

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐✌🌹

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

به دودسته ی ۴تایی و سهتایی تقسیم میکنیم.
بعد دوحالت پیش می آید:
یا در دسته ی اول دوتا سکه وجود دارند
یا در هردیته فقط یک سکه ی تقلبی وجود دارد.

تیم پشتیبانی پرگاس

سوال حداقل تعداد وزن کردن رو خواسته

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

5 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
7 ماه پیش
0 1

7 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

14 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

7بار

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ قبلیتون صحیح بود

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۷ بار ..هر کدام رو جدا وزن کند ..۵ بار و۲ ک میشه ۷

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید دقت کنید ترازو دو کفه ایه و سوال گفته حداقل چند بار وزن کنیم

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

حالت اول ::::: اول میام و سه تا سکه رو ور می داریم و وزن می کنیم اگر وزنش 30 گرم شد اون سه تا رو می گذاریم کنارو چهار تای باقی مونده رو از بینشون 3 تا رو انتخاب کرده 🤗 اگر جرمش 29.6.حتما بین اون ها است دو بار دیگر وزن دو تا سکه از اون سه سکه رو می گیریم به صورت جدا گانه اگر نبود اگر وزنشون هر دو 10 بود حتما اون سکه ای که وزنش رو نگرفتیم و اون یکی چهارمی هست که میشه 4 با وزن کردن
حالت دوم :::::این حالت اول میام و سه تا سکه رو ور می داریم
حالا اگر 30 گرم شد که میشه حالت اول اگر نشد می و وزنش 29.6 شد میگیم که حتما سکه های تقلبی بین این ها است بعد یکی رو وزن می کنیم وزنش 10 حتما اون دوتا سکه ی دیگه وزنشون 9.8 هست اما اگر 9.8 بود یگی سکه دیگه رو وزن می کنیم و اگر اون 9.8 بود که تمومه اگر نبود اون یکی که وزنش نکردیم سکهی تقلبی هست این حالت 1 تا 2 بار وزن کردن داره (بستگی دارد )


تعداد وزن کردن یا آزمایش کردن حداکثر 5 با است یک بار هم برای فهمیدن مکان سکه ها در دسته ها است

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید ترازو دو کفه ایه

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

به اندازه‌ی سکه ها یعنی هفت بار؟😅

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

عسل دشت بان  عسل دشت بان
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

3بار

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐✌🌹

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۴ بار آزمایش کرد

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
۳ بار

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

دو مرتبه

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

ببخشید دیدگاه قبلیم اشتباه بود پاسخ درست =

5 مرتبه

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

زهرا جمال شورابی  زهرا جمال شورابی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

حداقل ۲ بار و حداکثر ۵

تیم پشتیبانی پرگاس

دقت کنید حداقل چندبار باید وزن کنیم تا حتما دو سکه تقلبی رو پیدا کنیم

یگانه چوبداران  یگانه چوبداران
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

با ۶ بار آزمایش معلوم می شود

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

سلام حداقل یک بار هست چون وقتی یک سکه روی ترازو قرار گیرد که ان سکه اصلی باشد و روی کفه دیگر یک سکه دیگر باشد اگر هر کدام از کفه ها پایین تر بروند یعنی آن سکه سنگین تر و اصلی خواهد بود.

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید حداقل چندبار باید وزن کنیم تا دو سکه تقلبی را پیدا کنیم

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

6 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

علیرضا خالقی  علیرضا خالقی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

سلام 3 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

تیم پشتیبانی پرگاس

بله⭐🌹✌

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

3 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

من از ساعت ۸و ۳ دقیقه فرستادم

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ دادم دیدگاهتون رو

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

درسته ؟..

تیم پشتیبانی پرگاس

بله برنده اعلام شدید👏👏👏

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

چیکار کنم گفتم ۱ بار چون اگر یک سکه را اصلی و دیگری را تقلبی در نظر بگیریم سکه اصلی سنگین تر و سکه تقلبی سبک تراست پس حداقل ۱ بار می باشد

تیم پشتیبانی پرگاس

دقت کنید با یک بار به هیچ روص وزن کردنی نمیشه مطمئن شد که کدوم دو سکه تقلبی هستن

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید 🌹
جواب : ۳

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون💐
✌⭐🌹

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

بچه ها عدد کمتر 7 هستش ????
این راهنمایی 😎

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
1 0

حد اقل ۳بار هست چون وقتی سکه اصلی باشد دو بار باسکه قلابی و برای تشخیص خودش هم یک بار

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۲ بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۴بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۵بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۲بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۳بار چون وقتی یک بار برای خودش هست که اصلی یانه ۲بار هم برای تقلبی

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۴بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۵بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۶بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۷ بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۱۳ بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۳ بار

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۳ بار درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله🌹✌⭐

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

من فرستادم ارسال نشده

تیم پشتیبانی پرگاس

ارسال شده و برنده اعلام شدید👏👏👏
پاسخ های صحیح نمایش داده نمیشن

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
پاسخ مساوی است با ۳

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر✌⭐🌹

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۳؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌🌹⭐

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

سلام
جواب : ۳

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام✌🌹⭐

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

سلام پرگاس جان. شبتون بخیر.
۳ مرتبه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام شب شمام بخیر بله✌🌹⭐

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۳بار؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله⭐🌹✌

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

12 بار؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

جواب ۳ بار درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله⭐🌹✌

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

من جوابم قبل از ساعت ۲۲ هست چرا پاسخ نمیدین لطفا ۳ بار میشه

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ دادیم و برنده اعلام شدزد👏👏👏
پاسخ های صحیح نمایش داده نمیشن

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

14

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۲بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

3

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹✌⭐

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

4

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ قبلیتون صحیح بود

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

9

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

8

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

5

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

10

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۳بار

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹✌⭐

فاطمه مدیری  فاطمه مدیری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

14 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

فاطمه مدیری  فاطمه مدیری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۲۱ بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

من چند امتیاز میگیرم ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

2500

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ آخدتون صحیح بود برنده اعلام شدید👏👏👏

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

ببخشید مال من درست بود؟
۲۵۰۰امتیازمیگیرم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله

فاطمه مدیری  فاطمه مدیری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۲۹ بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

منم 2500 میگیرم ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله

اعظم آهویی  اعظم آهویی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۳بار

ارسال دیدگاه