معمای شماره 234


راهنما
دعوت دوستان
اعداد ۱ تا ۱۶ را در یک خط راست طوری بنویسید که جمع هر دو عدد کنار هم مربع کامل شود.

پاسخ

  

۸ ۱ ۱۵ ۱۰ ۶ ۳ ۱۳ ۱۲ ۴ ۵ ۱۱ ۱۴ ۲ ۷ ۹ ۱۶


اسامی برندگان

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 هفته پیش
0 0

سلام

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 هفته پیش
0 0

8,1,15,10,6,3,13,12,4,5,11,14,2,7,9,16

ارسال دیدگاه