معمای شماره 251


راهنما
دعوت دوستان
مستطیل زیر، یکی از برگ های یک روزنامه است. ( هر برگ روزنامه 4 صفحه دارد ). این روزنامه چند صفحه دارد؟

پاسخ

  

بیایید برگه ها را از هم جدا کنیم و به شماره صفحه ای روبرو نگاه کنیم. شماره های 7 و 62 باید روبروی هم باشند. چون وقتی یک صفحه از 8 به اول روزنامه برگردیم، یک صفحه از 61 به آخر روزنامه حرکت می کنیم. همینطور 6 و 63 روبروی هم اند، 5 و 64 روبروی هم اند و ... یعنی جمع شماره های دو صفحه روبروی هم، همیشه ثابت و برابر 69 است. پس آخرین صفحه که روبروی صفحه شماره 1 است باید صفحه 68 باشد.


اسامی برندگان

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۶.۶۳
۵.۶۴
۴.۶۵
۳.۶۶
۲.۶۷
۱.۶۸
۶۸ سلام

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام 17 تا

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

17 برگه دارد معادل ۶۸ تابرگه

تیم پشتیبانی پرگاس

معادل 68 صفحه 😁

ارسال دیدگاه