بسته های بانک سوالات

ویژه دهمی ها (رشته تجربی)

آزمون تستی آماده 20 عدد

آزمون تمرینی 180 عدد

نمونه سوال 10 عدد

رفع اشکال 5 عدد


270,500 تومان
با تخفیف ویژه 189,000 تومان

تهیه بسته

ویژه دهمی ها (رشته ریاضی)

آزمون تستی آماده 20 عدد

آزمون تمرینی 180 عدد

نمونه سوال 10 عدد

رفع اشکال 5 عدد


270,500 تومان
با تخفیف ویژه 189,000 تومان

تهیه بسته

ویژه یازدهمی ها (رشته تجربی)

آزمون تستی آماده 40 عدد

آزمون تمرینی 180 عدد

نمونه سوال 10 عدد

رفع اشکال 5 عدد


300,000 تومان
با تخفیف ویژه 209,000 تومان

تهیه بسته

ویژه یازدهمی ها (رشته ریاضی)

آزمون تستی آماده 40 عدد

آزمون تمرینی 180 عدد

نمونه سوال 20 عدد

رفع اشکال 5 عدد


305,000 تومان
با تخفیف ویژه 219,000 تومان

تهیه بسته

ویژه دوازدهمی ها (رشته تجربی)

آزمون تستی آماده 50 عدد

آزمون تمرینی 200 عدد

نمونه سوال 10 عدد

رفع اشکال 10 عدد


350,000 تومان
با تخفیف ویژه 289,000 تومان

تهیه بسته

ویژه دوازدهمی ها (رشته ریاضی)

آزمون تستی آماده 50 عدد

آزمون تمرینی 250 عدد

نمونه سوال 20 عدد

رفع اشکال 10 عدد


380,000 تومان
با تخفیف ویژه 299,000 تومان

تهیه بسته