دسته بندی بسته های آموزشی

بسته های مشاوره تخصصی

بسته مشاوره ای دهمی ها (رشته تجربی)

آزمون تستی آماده 10 عدد

آزمون تمرینی 30 عدد

آزمون ترکیبی 5 عدد

نمونه سوال 5 عدد

رفع اشکال 5 عدد

درسنامه 0 عدد


205,000 تومان
با تخفیف ویژه 195,000 تومان

تهیه بسته

بسته مشاوره ای دهمی ها (رشته ریاضی)

آزمون تستی آماده 10 عدد

آزمون تمرینی 30 عدد

آزمون ترکیبی 5 عدد

نمونه سوال 5 عدد

رفع اشکال 5 عدد

درسنامه 0 عدد


205,000 تومان
با تخفیف ویژه 195,000 تومان

تهیه بسته

بسته مشاوره ای یازدهمی ها (رشته تجربی)

آزمون تستی آماده 10 عدد

آزمون تمرینی 30 عدد

آزمون ترکیبی 5 عدد

نمونه سوال 5 عدد

رفع اشکال 5 عدد

درسنامه 0 عدد


250,000 تومان
با تخفیف ویژه 238,000 تومان

تهیه بسته

بسته مشاوره ای یازدهمی ها (رشته ریاضی)

آزمون تستی آماده 10 عدد

آزمون تمرینی 30 عدد

آزمون ترکیبی 5 عدد

نمونه سوال 10 عدد

رفع اشکال 5 عدد

درسنامه 0 عدد


250,000 تومان
با تخفیف ویژه 238,000 تومان

تهیه بسته

بسته مشاوره ای دوازدهمی ها (رشته تجربی)

آزمون تستی آماده 15 عدد

آزمون تمرینی 50 عدد

آزمون ترکیبی 5 عدد

نمونه سوال 10 عدد

رفع اشکال 10 عدد

درسنامه 0 عدد


295,000 تومان
با تخفیف ویژه 280,000 تومان

تهیه بسته

بسته مشاوره ای دوازدهمی ها (رشته ریاضی)

آزمون تستی آماده 15 عدد

آزمون تمرینی 50 عدد

آزمون ترکیبی 5 عدد

نمونه سوال 10 عدد

رفع اشکال 10 عدد

درسنامه 0 عدد


295,000 تومان
با تخفیف ویژه 280,000 تومان

تهیه بسته