بسته های رایگان (هدیه ثبت نام)

هدیه ثبت نام هشتمی ها

آزمون تستی آماده 1 عدد

آزمون تمرینی 1 عدد

نمونه سوال 1 عدد

رفع اشکال 1 عدد

درسنامه 1 عدد


رایگان

تهیه بسته

هدیه ثبت نام نهمی ها

آزمون تستی آماده 1 عدد

آزمون تمرینی 1 عدد

نمونه سوال 1 عدد

رفع اشکال 1 عدد

درسنامه 1 عدد


رایگان

تهیه بسته

هدیه ثبت نام دهمی ها

آزمون تستی آماده 1 عدد

آزمون تمرینی 1 عدد

نمونه سوال 1 عدد

رفع اشکال 1 عدد

درسنامه 1 عدد


رایگان

تهیه بسته

هدیه ثبت نام یازدهمی ها

آزمون تستی آماده 1 عدد

آزمون تمرینی 1 عدد

نمونه سوال 1 عدد

رفع اشکال 1 عدد

درسنامه 1 عدد


رایگان

تهیه بسته

هدیه ثبت نام دوازدهمی ها

آزمون تستی آماده 1 عدد

آزمون تمرینی 1 عدد

نمونه سوال 1 عدد

رفع اشکال 1 عدد

درسنامه 1 عدد


رایگان

تهیه بسته