دسته بندی بسته های آموزشی

بسته های شگفت انگیز

بسته ویژه هفتمی ها

آزمون تستی آماده 30 عدد

آزمون تمرینی 100 عدد

آزمون ترکیبی 5 عدد

نمونه سوال 15 عدد

رفع اشکال 10 عدد

درسنامه 1 عدد


148,000 تومان
با تخفیف ویژه 133,000 تومان

تهیه بسته

بسته ویژه هشتمی ها

آزمون تستی آماده 30 عدد

آزمون تمرینی 120 عدد

آزمون ترکیبی 5 عدد

نمونه سوال 15 عدد

رفع اشکال 10 عدد

درسنامه 1 عدد


179,000 تومان
با تخفیف ویژه 159,000 تومان

تهیه بسته

بسته ویژه نهمی ها

آزمون تستی آماده 35 عدد

آزمون تمرینی 140 عدد

آزمون ترکیبی 5 عدد

نمونه سوال 15 عدد

رفع اشکال 10 عدد

درسنامه 1 عدد


190,000 تومان
با تخفیف ویژه 169,000 تومان

تهیه بسته

بسته ویژه دهمی ها (رشته ریاضی)

آزمون تستی آماده 20 عدد

آزمون تمرینی 300 عدد

آزمون ترکیبی 10 عدد

نمونه سوال 20 عدد

رفع اشکال 15 عدد

درسنامه 1 عدد


467,500 تومان
با تخفیف ویژه 426,500 تومان

تهیه بسته

بسته ویژه دهمی ها (رشته تجربی)

آزمون تستی آماده 20 عدد

آزمون تمرینی 300 عدد

آزمون ترکیبی 10 عدد

نمونه سوال 20 عدد

رفع اشکال 15 عدد

درسنامه 2 عدد


467,500 تومان
با تخفیف ویژه 426,500 تومان

تهیه بسته

بسته ویژه یازدهمی ها (رشته تجربی)

آزمون تستی آماده 20 عدد

آزمون تمرینی 330 عدد

آزمون ترکیبی 10 عدد

نمونه سوال 20 عدد

رفع اشکال 20 عدد

درسنامه 4 عدد


619,000 تومان
با تخفیف ویژه 579,000 تومان

تهیه بسته

بسته ویژه یازدهمی ها (رشته ریاضی)

آزمون تستی آماده 20 عدد

آزمون تمرینی 330 عدد

آزمون ترکیبی 10 عدد

نمونه سوال 20 عدد

رفع اشکال 20 عدد

درسنامه 2 عدد


619,000 تومان
با تخفیف ویژه 579,000 تومان

تهیه بسته

بسته ویژه دوازدهمی ها (رشته ریاضی)

آزمون تستی آماده 20 عدد

آزمون تمرینی 550 عدد

آزمون ترکیبی 10 عدد

نمونه سوال 25 عدد

رفع اشکال 25 عدد

درسنامه 3 عدد


830,000 تومان
با تخفیف ویژه 769,000 تومان

تهیه بسته

بسته ویژه دوازدهمی ها (رشته تجربی)

آزمون تستی آماده 20 عدد

آزمون تمرینی 550 عدد

آزمون ترکیبی 10 عدد

نمونه سوال 25 عدد

رفع اشکال 25 عدد

درسنامه 5 عدد


830,000 تومان
با تخفیف ویژه 769,000 تومان

تهیه بسته