ساخت بسته آموزشی سفارشی

پایه
درس
1 ماهه

مدت زمان استفاده از محتوای بسته به ماه

0 دفعه

تعداد درخواست رفع اشکال

0 آزمون

آزمون تمرینی (استفاده از بانک سوال)

0 آزمون

آزمون تستی آماده

0 نمونه سوال

آزمون تشریحی (نمونه سوال امتحانی)

بهای بسته