بسته های آموزشی

پایه
درس
مرتب سازی بر اساس
کد بسته

هدیه ثبت نام نهمی ها

1 ماهه
نهم متوسطه
رایگان

ریاضی

کد بسته :   192

هدیه ثبت نام دهمی ها

1 ماهه
دهم متوسطه
رایگان

ریاضی

کد بسته :   193

هدیه ثبت نام یازدهمی ها

1 ماهه
یازدهم متوسطه
رایگان

ریاضی

کد بسته :   194

هدیه ثبت نام دوازدهمی ها

1 ماهه
دوازدهم متوسطه
رایگان

ریاضی

کد بسته :   195

بسته ویژه دوازدهمی ها (رشته ریاضی)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
830,000 تومان
با تخفیف ویژه 769,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, ریاضی, هندسه, گسسته و جبر و احتمال, حسابان, زمین شناسی, عربی

کد بسته :   20

بسته ویژه دوازدهمی ها (رشته تجربی)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
830,000 تومان
با تخفیف ویژه 769,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, زیست شناسی, ریاضی, زمین شناسی, عربی

کد بسته :   146

بسته ویژه یازدهمی ها (رشته تجربی)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه
619,000 تومان
با تخفیف ویژه 579,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, زیست شناسی, ریاضی, زمین شناسی, عربی

کد بسته :   145

بسته ویژه هشتمی ها

12 ماهه
هشتم متوسطه
179,000 تومان
با تخفیف ویژه 159,000 تومان

زبان انگلیسی, ریاضی, عربی, هوش و استعداد تحلیلی, علوم

کد بسته :   148

بسته ویژه هفتمی ها

12 ماهه
هفتم متوسطه
148,000 تومان
با تخفیف ویژه 133,000 تومان

زبان انگلیسی, ریاضی, عربی, هوش و استعداد تحلیلی, علوم

کد بسته :   149

بسته ویژه نهمی ها

12 ماهه
نهم متوسطه
190,000 تومان
با تخفیف ویژه 169,000 تومان

زبان انگلیسی, ریاضی, هوش و استعداد تحلیلی, علوم

کد بسته :   147

بسته ویژه دوازدهمی ها (رشته ریاضی)

12 ماهه
دوازدهم متوسطه
830,000 تومان
با تخفیف ویژه 769,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, ریاضی, هندسه, حسابان, عربی, آمار و احتمال, گسسته

کد بسته :   188

بسته ویژه یازدهمی ها (رشته ریاضی)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه
619,000 تومان
با تخفیف ویژه 579,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, ریاضی, هندسه, حسابان, عربی, آمار و احتمال

کد بسته :   189

آزمون تمرینی زیست شناسی دوازدهم

12 ماهه
دوازدهم متوسطه
75,000 تومان
با تخفیف ویژه 69,000 تومان

زیست شناسی

کد بسته :   122

آزمون تمرینی زیست شناسی دهم

12 ماهه
دهم متوسطه
66,000 تومان
با تخفیف ویژه 61,000 تومان

زیست شناسی

کد بسته :   120

آزمون تمرینی زیست شناسی یازدهم

12 ماهه
یازدهم متوسطه
70,000 تومان
با تخفیف ویژه 65,000 تومان

زیست شناسی

کد بسته :   121

علوم هفتم (نوبت دوم)

1 ماهه
هفتم متوسطه
مبلغ : 200 تومان

علوم

کد بسته :   150

ادبیات دوازدهم (نوبت اول)

1 ماهه
دوازدهم متوسطه
12,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی

کد بسته :   159

رفع اشکال حسابان یازدهم

12 ماهه
یازدهم متوسطه
75,000 تومان
با تخفیف ویژه 59,000 تومان

حسابان

کد بسته :   136

آزمون تمرینی ریاضی دهم

12 ماهه
دهم متوسطه
65,000 تومان
با تخفیف ویژه 59,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   111

آزمون تمرینی ریاضی یازدهم

12 ماهه
یازدهم متوسطه
65,000 تومان
با تخفیف ویژه 59,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   141