بسته های آموزشی

پایه
درس
مرتب سازی بر اساس
کد بسته

آزمون تمرینی ریاضی دوازدهم

12 ماهه
دوازدهم متوسطه
75,000 تومان
با تخفیف ویژه 64,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   142

رفع اشکال گسسته دوازدهم

12 ماهه
دوازدهم متوسطه
70,000 تومان
با تخفیف ویژه 57,000 تومان

گسسته

کد بسته :   135

رفع اشکال هندسه دوازدهم

12 ماهه
دوازدهم متوسطه
70,000 تومان
با تخفیف ویژه 57,000 تومان

هندسه

کد بسته :   134

آزمون تمرینی فیزیک دهم

12 ماهه
دهم متوسطه
55,000 تومان
با تخفیف ویژه 49,000 تومان

فیزیک

کد بسته :   117

آزمون تمرینی فیزیک یازدهم

12 ماهه
یازدهم متوسطه
55,000 تومان
با تخفیف ویژه 49,000 تومان

فیزیک

کد بسته :   118

آزمون تمرینی فیزیک دوازدهم

12 ماهه
دوازدهم متوسطه
60,000 تومان
با تخفیف ویژه 55,000 تومان

فیزیک

کد بسته :   119

آزمون تمرینی شیمی دهم

12 ماهه
دهم متوسطه
55,000 تومان
با تخفیف ویژه 49,000 تومان

شیمی

کد بسته :   114

آزمون تمرینی شیمی یازدهم

12 ماهه
یازدهم متوسطه
55,000 تومان
با تخفیف ویژه 49,000 تومان

شیمی

کد بسته :   115

آزمون تمرینی شیمی دوازدهم

12 ماهه
دوازدهم متوسطه
60,000 تومان
با تخفیف ویژه 55,000 تومان

شیمی

کد بسته :   116

آزمون تمرینی ادبیات و زبان فارسی (متوسطه دوم)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
100,000 تومان
با تخفیف ویژه 80,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی

کد بسته :   178

آزمون تمرینی عربی (متوسطه دوم)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
100,000 تومان
با تخفیف ویژه 80,000 تومان

عربی

کد بسته :   179

آزمون تمرینی دین و زندگی (متوسطه دوم)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
100,000 تومان
با تخفیف ویژه 80,000 تومان

دین و زندگی

کد بسته :   180

آزمون تمرینی زبان انگلیسی (متوسطه دوم)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
100,000 تومان
با تخفیف ویژه 80,000 تومان

زبان انگلیسی

کد بسته :   181

آزمون تمرینی زیست شناسی (متوسطه دوم)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
160,000 تومان
با تخفیف ویژه 145,000 تومان

زیست شناسی

کد بسته :   182

آزمون تمرینی فیزیک (متوسطه دوم)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
160,000 تومان
با تخفیف ویژه 140,000 تومان

فیزیک

کد بسته :   183

آزمون تمرینی شیمی (متوسطه دوم)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
160,000 تومان
با تخفیف ویژه 140,000 تومان

شیمی

کد بسته :   184

آزمون تمرینی ریاضی (رشته تجربی)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
160,000 تومان
با تخفیف ویژه 140,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   185

آزمون تمرینی ریاضی و حسابان (رشته ریاضی فیزیک)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
160,000 تومان
با تخفیف ویژه 140,000 تومان

ریاضی, حسابان

کد بسته :   186

آزمون تمرینی دروس تخصصی رشته ریاضی

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
160,000 تومان
با تخفیف ویژه 140,000 تومان

هندسه, آمار و احتمال, گسسته

کد بسته :   187

آزمون تمرینی دروس عمومی یازدهم

3 ماهه
یازدهم متوسطه
120,000 تومان
با تخفیف ویژه 75,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, زبان انگلیسی, عربی

کد بسته :   128