سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 420 | ۰۱ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع ثابت، چندضابطه ای و همانی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در تابع با ضابطهمقدار برابر است با:
 

پاسخ

  

53

خواسته سؤال است. ابتدا را محاسبه می کنیم:

 
 
بنابراین است.

 
 
بنابراین


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:35)
21 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:38)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر سوم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر چهارم (با 0:0:46)
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر پنجم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه