سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 420


راهنما
دعوت دوستان

سوال 420 | ۰۱ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع ثابت، چندضابطه ای و همانی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در تابع با ضابطهمقدار برابر است با:
 

پاسخ

  

53

خواسته سؤال است. ابتدا را محاسبه می کنیم:

 
 
بنابراین است.

 
 
بنابراین


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:35
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:38
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 3 با 0:0:46
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 4 با 0:0:46
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 5 با 0:0:49
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 6 با 0:0:49
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 7 با 0:0:49
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 8 با 0:0:50
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 9 با 0:0:51
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 10 با 0:0:54
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر 11 با 0:1:29
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26

ارسال دیدگاه