سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 422


راهنما
دعوت دوستان

سوال 422 | ۰۳ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

0

همواره برای ساده کردن کسرهایی که مضرب گویایی از هستند، مانند یا، سعی می کنیم که نزدیک ترین مضرب صحیح مخرج، یعنی به عدد صورت را بیابیم و سپس کسر را تفکیک کنیم. برای این کار می توان را بر تقسیم کرد و آزمون تقسیم را نوشت. پس از تفکیک کسر از دو رابطه پرکاربرد هم انتهایی زوایا، یعنی و استفاده می کنیم.
رابطه نشان می دهد که مضارب زوج همان زاویه صفر درجه را بر روی دایره مثلثاتی نشان می دهند و رابطه نشان می دهد که مضارب فرد همان نقطه را بر روی دایره مثلثاتی ایجاد می کنند؛ به عنوان مثال:                                                                                                                             
 


در نتیجه:                                                                               

برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 1 با 0:0:40
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:43
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 3 با 0:0:43
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 4 با 0:0:45
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 5 با 0:0:45
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 6 با 0:0:45
5 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 7 با 0:0:47
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 8 با 0:0:50
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 9 با 0:0:52
3 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه