سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 419


راهنما
دعوت دوستان

سوال 419 | ۳۰ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

14

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:1:18

میانگین زمان پاسخ دهی


مربع ABCD  و مثلث متساوی الاضلاع DCE  مطابق شکل در یک صفحه اند. اندازه‌ی را حساب کنید.         

پاسخ

  

30

 با تقارن، دو مثلث ADE  و BCE  هم نهشت می‌شوند.
 در نتیجه: . .AE=EB


برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:7
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:36
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 3 با 0:0:45
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:52
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 5 با 0:1:10
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 6 با 0:1:26
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 7 با 0:1:34
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهسیده ساجده شمشیری

سیده ساجده شمشیری

نفر 8 با 0:1:36
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهرایحه رئوفی پور

رایحه رئوفی پور

نفر 9 با 0:1:42
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 10 با 0:1:44
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهفاطمه رضایی

فاطمه رضایی

نفر 11 با 0:2:26
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 12 با 0:2:40
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهدیانا شیرزاد

دیانا شیرزاد

نفر 13 با 0:2:50
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 14 با 0:2:59
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
ریحانه ضیغمی  ریحانه ضیغمی
پاسخ
2 سال پیش
9 0

جواب نهایی مگر ۳۰ نشده؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

بله، درسته

ارسال دیدگاه