سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 432


راهنما
دعوت دوستان

سوال 432 | ۱۳ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

20

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:1:2

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر اندازه‌ی زاویه‌ی A  برابر است با:

پاسخ

  

75برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 1 با 0:0:12
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:13
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:23
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:24
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریسا خالصی مقدم

پریسا خالصی مقدم

نفر 5 با 0:0:24
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 6 با 0:0:29
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههلیا یزدان نژاد

هلیا یزدان نژاد

نفر 7 با 0:0:40
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسیده ساجده شمشیری

سیده ساجده شمشیری

نفر 8 با 0:0:41
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 9 با 0:0:47
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 10 با 0:0:48
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 11 با 0:0:51
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 12 با 0:0:52
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 13 با 0:0:53
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 14 با 0:0:56
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 15 با 0:1:9
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 16 با 0:1:9
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهسا رجب پورمغانی

مهسا رجب پورمغانی

نفر 17 با 0:1:10
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:1
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 18 با 0:1:21
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهحنانه اسكوئی قدیم

حنانه اسكوئی قدیم

نفر 19 با 0:1:21
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:21
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 20 با 0:1:46
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه