سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 436


راهنما
دعوت دوستان

سوال 436 | ۱۷ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار گویای x که به ازای آن، حاصل تقسیم  بر  برابر  باشد، برابر است با:
 

پاسخ

  

-1/3


 

برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 1 با 0:0:47
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 2 با 0:0:47
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 3 با 0:0:48
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 4 با 0:0:48
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 5 با 0:0:48
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 6 با 0:0:49
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 7 با 0:0:49
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 8 با 0:0:51
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 9 با 0:0:51
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 10 با 0:0:52
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 11 با 0:0:53
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 12 با 0:0:54
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه