سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 73


راهنما
دعوت دوستان

سوال 73 | ۱۹ فروردین ۹۹

نام درس
آمار و احتمال
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
قوانین اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها)
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر،  و مجموعه شش عضو داشته باشد، مجموعه  چند عضو دارد؟
 

پاسخ

  

4

می دانیم

پس دارای 3 عضو است و چون شش عضو دارد، پس.
اما می دانیم

در نتیجه

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:22
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 2 با 0:0:30
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 3 با 0:0:32
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 4 با 0:0:35
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 5 با 0:0:36
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 6 با 0:0:40
5 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 7 با 0:0:41
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمتینا عباس پور

متینا عباس پور

نفر 8 با 0:0:47
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:47
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 9 با 0:0:47
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 10 با 0:0:49
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر 11 با 0:0:52
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه