سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 73 | ۱۹ فروردین ۹۹

نام درس
آمار و احتمال
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
قوانین اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها)
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر،  و مجموعه شش عضو داشته باشد، مجموعه  چند عضو دارد؟
 

پاسخ

  

4

می دانیم

پس دارای 3 عضو است و چون شش عضو دارد، پس.
اما می دانیم

در نتیجه

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:22)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر دوم (با 0:0:30)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر سوم (با 0:0:32)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر چهارم (با 0:0:35)
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر پنجم (با 0:0:36)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه