سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 444


راهنما
دعوت دوستان

سوال 444 | ۲۵ فروردین ۰۰

نام درس
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
ثبت نشده
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
ثبت نشده
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

21

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


پاسخ

  

4


برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 1 با 0:0:4
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:9
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 3 با 0:0:19
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 4 با 0:0:24
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 5 با 0:0:26
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعلیرضا خزاعی زاده

علیرضا خزاعی زاده

نفر 6 با 0:0:29
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:28
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 7 با 0:0:34
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 8 با 0:0:37
1 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 9 با 0:0:42
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 10 با 0:0:45
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 11 با 0:0:45
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 12 با 0:0:48
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 13 با 0:0:49
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 14 با 0:0:50
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 15 با 0:0:51
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفرشته سادات اشرف موسوی

فرشته سادات اشرف موسوی

نفر 16 با 0:0:53
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 17 با 0:0:54
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 18 با 0:0:58
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 19 با 0:1:1
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 20 با 0:1:3
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 21 با 0:1:7
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه