سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 444


راهنما
دعوت دوستان

سوال 444 | ۲۵ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


بیش‌ترین مساحت از زمینی را می‌توان توسط یک طناب به طول 88 متر و به شکل مستطیل که یک طرف آن رودخانه است، محصور نمود، چند مترمربع است؟
 

پاسخ

  

968

مطابق شکل، مساحت مستطیل می‌شود ، پس سهمی به معادلۀ  را در نظر می‌گیریم:

عرض نقطۀ رأس سهمی می‌شود:
                                      
 

برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 1 با 0:0:40
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 2 با 0:0:46
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 3 با 0:0:46
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 4 با 0:0:46
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 5 با 0:0:47
5 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 6 با 0:0:48
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 7 با 0:0:50
10 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 8 با 0:1:20
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 9 با 0:1:27
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه