سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 446


راهنما
دعوت دوستان

سوال 446 | ۲۷ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


نقطۀ  رأس سهمی به معادلۀ  است. این سهمی محور ها را با کدام عرض قطع می‌کند؟
 

پاسخ

  

-1

مختصات نقطۀ رأس  است، پس خط به معادلۀ  محور تقارن آن است:
 

برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 1 با 0:0:44
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 2 با 0:0:45
3 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 3 با 0:0:46
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 4 با 0:0:47
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 5 با 0:0:49
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 6 با 0:0:53
6 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 7 با 0:0:54
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 8 با 0:0:56
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه