سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 449


راهنما
دعوت دوستان

سوال 449 | ۳۰ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

18

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


بزرگترین پیمانه‌ای که دو ظرف با گنجایش 24 لیتر و 9 لیتر را می‌توانیم با آن پر کنیم، چند لیتری است؟
 

پاسخ

  

3

کافی است ب.م.م دوعدد 24 و 9 را بدست آوریم. بنابراین:
  

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:3
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 2 با 0:0:7
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:11
127 بار نفر اول
359 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 4 با 0:0:17
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 5 با 0:0:21
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 6 با 0:0:22
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 7 با 0:0:22
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 8 با 0:0:26
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 9 با 0:0:27
32 بار نفر اول
184 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 10 با 0:0:30
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 11 با 0:0:32
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 12 با 0:0:37
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 13 با 0:0:43
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 14 با 0:0:43
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 15 با 0:0:50
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 16 با 0:0:58
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 17 با 0:0:59
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 18 با 0:0:59
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11

ارسال دیدگاه