سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 451 | ۰۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟  
 

پاسخ

  

9

                                                           

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:5
18 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:11
48 بار نفر اول
133 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:13
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 4 با 0:0:15
8 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 5 با 0:0:15
2 بار نفر اول
71 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 6 با 0:0:16
3 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 7 با 0:0:18
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهپریسا خالصی مقدم قاین

پریسا خالصی مقدم قاین

نفر 8 با 0:0:19
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 9 با 0:0:20
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 10 با 0:0:21
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 11 با 0:0:27
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 12 با 0:0:38
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهمائده رحیمی

مائده رحیمی

نفر 13 با 0:0:40
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهعلیرضا خزاعی زاده

علیرضا خزاعی زاده

نفر 14 با 0:0:41
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:28
برنده مسابقهپرنیان جنگی

پرنیان جنگی

نفر 15 با 0:1:1
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:1

ارسال دیدگاه