سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 451


راهنما
دعوت دوستان

سوال 451 | ۰۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟  
 

پاسخ

  

9

                                                           

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:5
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:11
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:13
38 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 4 با 0:0:15
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 5 با 0:0:15
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 6 با 0:0:16
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 7 با 0:0:18
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهپریسا خالصی مقدم

پریسا خالصی مقدم

نفر 8 با 0:0:19
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 9 با 0:0:20
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 10 با 0:0:21
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 11 با 0:0:27
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 12 با 0:0:38
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهمائده رحیمی

مائده رحیمی

نفر 13 با 0:0:40
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهعلیرضا خزاعی زاده

علیرضا خزاعی زاده

نفر 14 با 0:0:41
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:28
برنده مسابقهپرنیان جنگی

پرنیان جنگی

نفر 15 با 0:1:1
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه