سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 452 | ۰۲ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

17

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، حاصل عددی عبارت  کدام است؟  
 

پاسخ

  

3

                                                                                       

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:3
14 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:8
18 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:11
48 بار نفر اول
133 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:12
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 5 با 0:0:12
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 6 با 0:0:14
8 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 7 با 0:0:14
3 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 8 با 0:0:14
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 9 با 0:0:14
2 بار نفر اول
71 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 10 با 0:0:15
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 11 با 0:0:22
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده ساجده شمشیری

سیده ساجده شمشیری

نفر 12 با 0:0:29
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 13 با 0:0:30
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 14 با 0:0:31
2 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 15 با 0:0:32
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمعصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی

نفر 16 با 0:0:33
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 17 با 0:0:39
5 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
ریحانه غلامی  ریحانه غلامی
پاسخ
3 هفته پیش
6 0

3 ثانیه؟؟؟؟؟؟😐😐😐😐😐

ارسال دیدگاه