سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 448


راهنما
دعوت دوستان

سوال 448 | ۲۹ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر دنباله ی  یک دنباله ی حسابی باشد، حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

-4

راه حل اول:
نکته: جمله ی اُم یک دنباله ی حسابی با جمله ی اول  و قدرنسبت ، به صورت  است.
اگر دنباله ی حسابی را  بنامیم، داریم:

بنابراین:

راه حل دوم:
اگر ،  و  سه جمله ی متوالی یک دنباله ی حسابی باشند، آنگاه  را واسطه ی حسابی  و  می نامیم و:  
با توجه به نکته ی بالا در دنباله ی داده شده 7 واسطه ی حسابی  و  است، پس ، همچنین  واسطه ی حسابی  و  است، پس ، بنابراین:   

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:18
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 2 با 0:0:42
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 3 با 0:0:42
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 4 با 0:0:46
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 5 با 0:0:47
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 6 با 0:0:50
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 7 با 0:0:56
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 8 با 0:1:40
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه