سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 77


راهنما
دعوت دوستان

سوال 77 | ۲۳ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مدل سازی و دنباله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

14

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


در دنباله ی ، اختلاف جمله ی هفتم و دهم کدام است؟
 

پاسخ

  

16

 چون ۷ عددی فرد است، پس برای به دست آوردن جمله ی هفتم از ضابطه ی بالایی دنباله که مربوط به nهای فرد است، استفاده می کنیم:

 از طرفی چون ۱۰ عددی زوج است، پس برای محاسبه ی جمله دهم از ضابطه ی پایینی دنباله که مربوط به nهای زوج است، استفاده می کنیم:
  

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:13
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحمد ثابت عهد جهرمی

محمد ثابت عهد جهرمی

نفر 2 با 0:0:18
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:24
84 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدی رباط سرپوشی

مهدی رباط سرپوشی

نفر 4 با 0:0:28
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 5 با 0:0:32
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 6 با 0:0:34
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 7 با 0:0:34
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 8 با 0:0:36
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 9 با 0:0:37
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 10 با 0:0:38
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 11 با 0:0:42
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 12 با 0:0:46
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 13 با 0:0:49
1 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهکیمیا علیدوست

کیمیا علیدوست

نفر 14 با 0:0:51
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22

ارسال دیدگاه