سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 77 | ۲۳ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مدل سازی و دنباله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

14

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


در دنباله ی ، اختلاف جمله ی هفتم و دهم کدام است؟
 

پاسخ

  

16

 چون ۷ عددی فرد است، پس برای به دست آوردن جمله ی هفتم از ضابطه ی بالایی دنباله که مربوط به nهای فرد است، استفاده می کنیم:

 از طرفی چون ۱۰ عددی زوج است، پس برای محاسبه ی جمله دهم از ضابطه ی پایینی دنباله که مربوط به nهای زوج است، استفاده می کنیم:
  

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:13)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحمد ثابت عهد جهرمی

محمد ثابت عهد جهرمی

نفر دوم (با 0:0:18)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر سوم (با 0:0:24)
73 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدی رباط سرپوشی

مهدی رباط سرپوشی

نفر چهارم (با 0:0:28)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر پنجم (با 0:0:32)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه