سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 454


راهنما
دعوت دوستان

سوال 454 | ۰۴ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد،  کدام است؟
 

پاسخ

  

7

 

برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 1 با 0:0:41
9 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 2 با 0:0:43
2 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 3 با 0:0:43
8 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 4 با 0:0:44
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 5 با 0:0:47
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 6 با 0:0:48
11 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 7 با 0:0:50
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 8 با 0:0:53
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 9 با 0:0:54
9 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه