سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 466


راهنما
دعوت دوستان

سوال 466 | ۱۶ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

17

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


احسان در صف، نفر وسط است و 354 نفر جلوتر از او هستند. تعداد نفرات‌این صف کدام است؟

پاسخ

  

709

مسئله ساده‌تر: احسان در یک صفی، نفر وسط است و 3 نفر جلوتر از او هستند.

 بنابراین باید تعداد نفرات جلوی احسان را دو برابر کرده و با خود احسان جمع کنیم:برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:6
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 2 با 0:0:16
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 3 با 0:0:17
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 4 با 0:0:17
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:18
116 بار نفر اول
340 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 6 با 0:0:19
14 بار نفر اول
128 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 7 با 0:0:20
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 8 با 0:0:25
1 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 9 با 0:0:26
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 10 با 0:0:28
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 11 با 0:0:29
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 12 با 0:0:30
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 13 با 0:0:32
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 14 با 0:0:46
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 15 با 0:0:47
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 16 با 0:0:59
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهزهرا ذوقی

زهرا ذوقی

نفر 17 با 0:1:8
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
شادی مروی  شادی مروی
پاسخ
1 سال پیش
5 0

چرا من هر کار کردم جواب رو ثبت نکرد

تیم پشتیبانی پرگاس

زمان تون تموم شده بود

ارسال دیدگاه