سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 466


راهنما
دعوت دوستان

سوال 466 | ۱۶ اردیبهشت ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تناوب و تانژانت
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت، با فرض، کدام است؟
 

پاسخ

  

7/3


 

برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 1 با 0:0:44
6 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 2 با 0:0:48
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 3 با 0:0:49
2 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 4 با 0:0:49
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 5 با 0:0:49
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 6 با 0:0:50
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 7 با 0:0:52
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 8 با 0:0:53
2 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 9 با 0:1:12
79 بار نفر اول
148 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه