سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 80 | ۲۶ فروردین ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تناوب و تانژانت
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

55

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر باشد، حاصل چقدر است؟
 

پاسخ

  

-1/11

صورت و مخرج کسر را بر تقسیم می کنیم و با توجه به رابطه داریم:

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:17)
58 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد ثابت عهد جهرمی

محمد ثابت عهد جهرمی

نفر دوم (با 0:0:30)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر سوم (با 0:0:32)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر چهارم (با 0:0:33)
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر پنجم (با 0:0:38)
3 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه