سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 469


راهنما
دعوت دوستان

سوال 469 | ۱۹ اردیبهشت ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دوران
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

28

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:23

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام یک از گزینه ها، دوران یافته ی شکل زیر است؟

 

پاسخ

  

2

گزینه (2)

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:4
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 2 با 0:0:5
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 3 با 0:0:5
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 4 با 0:0:7
14 بار نفر اول
128 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 5 با 0:0:8
2 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 6 با 0:0:10
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 7 با 0:0:12
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 8 با 0:0:14
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 9 با 0:0:15
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 10 با 0:0:15
116 بار نفر اول
340 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 11 با 0:0:15
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 12 با 0:0:17
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 13 با 0:0:20
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 14 با 0:0:22
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 15 با 0:0:22
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 16 با 0:0:23
9 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 17 با 0:0:23
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 18 با 0:0:25
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 19 با 0:0:29
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 20 با 0:0:33
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 21 با 0:0:34
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 22 با 0:0:35
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 23 با 0:0:38
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 24 با 0:0:38
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 25 با 0:0:42
11 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 26 با 0:0:45
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 27 با 0:0:46
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 28 با 0:0:50
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه