سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 470


راهنما
دعوت دوستان

سوال 470 | ۲۰ اردیبهشت ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دوران
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

18

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام یک از گزینه ها، دوران یافته ی شکل زیر است؟

 

پاسخ

  

3

 گزینه (3)

برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 1 با 0:0:5
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 2 با 0:0:7
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:8
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 4 با 0:0:13
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 5 با 0:0:16
2 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 6 با 0:0:17
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفاطمه غفوریان

فاطمه غفوریان

نفر 7 با 0:0:23
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 8 با 0:0:23
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 9 با 0:0:27
11 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 10 با 0:0:38
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 11 با 0:0:39
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 12 با 0:0:43
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 13 با 0:0:47
116 بار نفر اول
340 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 14 با 0:0:50
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 15 با 0:0:56
20 بار نفر اول
164 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 16 با 0:0:59
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 17 با 0:1:22
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 18 با 0:1:23
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
آتنا جر  آتنا جر
پاسخ
1 سال پیش
8 3

ارسال دیدگاه