سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 473 | ۲۳ اردیبهشت ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دوران
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

21

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:18

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شکل از دوران شکل زیر حاصل می شود؟

 

پاسخ

  

1

حل: شکل  ساعت گرد دوران کرده است.

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:3
18 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:6
29 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:10
9 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 4 با 0:0:11
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:12
3 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 6 با 0:0:13
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 7 با 0:0:14
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 8 با 0:0:14
2 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهبهنوش نیرومند

بهنوش نیرومند

نفر 9 با 0:0:15
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 10 با 0:0:17
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 11 با 0:0:21
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 12 با 0:0:21
10 بار نفر اول
90 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 13 با 0:0:22
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 14 با 0:0:22
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 15 با 0:0:22
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 16 با 0:0:24
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 17 با 0:0:28
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 18 با 0:0:29
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 19 با 0:0:30
50 بار نفر اول
154 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسارا علی آبادی

سارا علی آبادی

نفر 20 با 0:0:37
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهموژان مرادی

موژان مرادی

نفر 21 با 0:0:45
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه