سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 476


راهنما
دعوت دوستان

سوال 476 | ۲۶ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر نقطه ی  رأس سهمی به معادله ی باشد، مقدار a+bکدام است؟ 
 

پاسخ

  

6

 با توجه به این که طول رأس سهمی  برابر ۱- است، داریم: 

و هم چنین نقطه ی ( 2 , 1 -) را می توان در معادله ی تابع قرار داد، بنابراین داریم: 

روابط (۱ و ۲) را در یک دستگاه قرار داده و a و b را می یابیم: 

با جای گذاری ۲ = a در هر یک از معادلات، b را می یابیم: 

بنابراین حاصل b + a برابر است با: 

 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:35
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 2 با 0:0:43
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:43
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 4 با 0:0:44
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 5 با 0:0:45
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 6 با 0:0:45
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 7 با 0:0:46
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 8 با 0:0:50
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 9 با 0:0:54
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 10 با 0:0:55
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 11 با 0:0:56
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 12 با 0:0:57
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 13 با 0:0:57
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
1 سال پیش
4 0

امشب برای من سریع نوشت شما شرکت کرده اید؛متنشو نشون نداد

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، شاید نت ضعیف بوده و دوبار روی شروع کلیک کردید! مسابقه برای بقیه طبق معمول اجرا شده.

ارسال دیدگاه