سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 478


راهنما
دعوت دوستان

سوال 478 | ۲۸ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله ی ، حاصل ضرب ریشه ها کدام است؟ 
 

پاسخ

  

1

 طرفین معادله را در که ک.م.م مخرج ها است، ضرب می کنیم:
 عبارت ها را در هم ضرب کرده و سپس ساده می کنیم: 

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:35
84 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:41
55 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 4 با 0:0:47
5 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 5 با 0:0:47
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 6 با 0:0:48
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 7 با 0:0:50
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 8 با 0:0:52
5 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 9 با 0:0:55
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 10 با 0:0:58
58 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه