سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 479


راهنما
دعوت دوستان

سوال 479 | ۲۹ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله ی درجه ی دوم به ازای کدام مقدار a، یکی از ریشه ها ۲ واحد بیشتر از ریشه دیگر است؟
 

پاسخ

  

-3


یک ریشه، ۲ واحد بیشتر از ریشه ی دیگر 
 
 
: مجموع ریشه ها

معادله درجه دوم به ازای  صفر می شود.

 

برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 1 با 0:0:43
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 2 با 0:0:44
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 3 با 0:0:46
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 5 با 0:0:49
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 6 با 0:0:50
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 7 با 0:0:51
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 8 با 0:0:53
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه