سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 480


راهنما
دعوت دوستان

سوال 480 | ۳۰ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


چاپگر قدیمی کاری را ۶ ساعته و چاپگر جدید همان کار را ۳ ساعته انجام می دهد. اگر هر دو چاپگر با هم کار کنند، کار در چند ساعت تمام می شود؟ 
 

پاسخ

  

2

اگر دو چاپگر کار را x ساعته تمام کنند، داریم:
چاپگر قدیمی در هر ساعت کار را انجام می دهد.
چاپگر جدید در هر ساعت کار را انجام می دهد.
در نتیجه دو چاپگر با هم، در هر ساعت کار را انجام می دهند: 

این دو چاپگر با هم، کار را در ۲ ساعت تمام می کنند.
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:13
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:17
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:18
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 4 با 0:0:44
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 5 با 0:0:45
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 6 با 0:0:48
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 7 با 0:0:51
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 8 با 0:0:52
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه