سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 486


راهنما
دعوت دوستان

سوال 486 | ۰۵ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به نمودار تابع های زیر،  کدام است؟

 

پاسخ

  

2

با توجه به نمودار داریم:

 
باز هم به کمک نمودار داریم:
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:20
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:20
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:20
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 4 با 0:0:40
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 5 با 0:0:42
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 6 با 0:0:44
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 7 با 0:0:45
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 8 با 0:0:49
5 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 9 با 0:0:51
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 10 با 0:0:52
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26

ارسال دیدگاه