سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 487 | ۰۶ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر f تابعی به صورت زیر باشد، کدام است؟

 

پاسخ

  

11


 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:21
43 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:21
32 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:22
77 بار نفر اول
144 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 4 با 0:0:41
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 5 با 0:0:47
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 6 با 0:0:47
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 7 با 0:0:48
5 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 8 با 0:0:50
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 9 با 0:0:50
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 10 با 0:0:50
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26

ارسال دیدگاه