سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 496


راهنما
دعوت دوستان

سوال 496 | ۱۵ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار، رأس سهمی های و روی خط موازی محور طول ها قرار دارند؟
 

پاسخ

  

1/4

وقتی رأس دو سهمی روی خطی موازی محور طول ها قرار دارند، طبق شکل زیر باید عرض رأس های دو سهمی با هم برابر باشد، پس:

 

برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 1 با 0:0:40
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 2 با 0:0:40
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 3 با 0:0:42
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 4 با 0:0:43
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 5 با 0:0:45
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 6 با 0:0:45
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 7 با 0:0:46
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 8 با 0:0:46
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 9 با 0:0:48
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 10 با 0:0:49
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 11 با 0:0:54
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه