سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 503


راهنما
دعوت دوستان

سوال 503 | ۲۲ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت برابر است با:
 

پاسخ

  

2

گزینه (2)
می دانیم که تانژانت هر زاویه با کتانژانت متمم آن برابر است در نتیجه:
 
از طرف دیگر:                                                                                      
 
در نتیجه تمام جملات صورت با جملات متناظرشان در مخرج برابرند، پس حاصل کسر برابر ۲ است.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:23
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 2 با 0:0:44
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 3 با 0:0:47
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:47
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 5 با 0:0:47
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 6 با 0:0:48
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 7 با 0:0:49
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 8 با 0:0:51
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 9 با 0:0:51
6 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 10 با 0:0:57
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه