سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 87 | ۰۲ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع و معادله درجه دوم, حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل‌ضرب ريشه های معادله‌ ی درجه دوم  كدام است؟
 

پاسخ

  

-7/3

 با استفاده از خاصیت ریشه‌ی زوج داریم:برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:27)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر دوم (با 0:0:33)
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر سوم (با 0:0:36)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر چهارم (با 0:0:36)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر پنجم (با 0:0:39)
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه