سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 87


راهنما
دعوت دوستان

سوال 87 | ۰۲ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل‌ضرب ريشه های معادله‌ ی درجه دوم  كدام است؟
 

پاسخ

  

-7/3

 با استفاده از خاصیت ریشه‌ی زوج داریم:برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:27
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 2 با 0:0:33
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 3 با 0:0:36
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 4 با 0:0:36
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 5 با 0:0:39
6 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 6 با 0:0:40
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 7 با 0:0:42
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 8 با 0:0:42
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 9 با 0:0:47
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 10 با 0:0:50
4 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 11 با 0:0:52
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه